Program jest skierowany do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby,
które zawarły kompleksową umowę z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej, regulującą kwestie związane
z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji (2-10 kW).

Mój Prąd 4.0 rozszerza możliwość dofinansowania o dodatkowe komponenty z zakresu
magazynowania energii. Jest to zgodne ze zmianami w Ustawie o OZE, które przewidują odejście od
systemu upustów na rzecz prosumenta, wprowadzając tzw. net-billing, gdzie prosument sprzedaje i
kupuje energię po cenach rynkowych.

Dotację będą mogły otrzymać te osoby, które zamontują i zgłoszą instalację fotowoltaiczną po 1
kwietnia 2022 r. lub te, które przejdą z systemu upustów do net-billingu.

Specjaliści Sundragon szacują, że pomimo zmian, fotowoltaika nadal pozostaje opłacalna dla
prosumentów. Wydłuży się jedynie czas zwrotu z inwestycji. W przypadku firm będzie on wynosił 6-8
lat, w przypadku gospodarstw domowych – 10-13 lat.

Budżet na realizację Programu Mój Prąd 4.0 ma wynieść 350 mln zł i może ulec zwiększeniu.
Wysokość maksymalnego dofinansowania na mikroinstalacje PV wraz z magazynem energii może
sięgnąć nawet ponad 20 tys. zł.