RSY SA to teraz SUNDRAGON S.A.

Zarząd spółki SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednio RSY SA z siedziba w Iławie, dalej „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 14 grudnia 2020 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 08 grudnia 2020 roku („Postanowienie”), zgodnie z którym sąd rejestrowy zarejestrował zmianę statutu Spółki wynikającą z uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 listopada 2020 roku.

Na mocy Postanowienia nastąpiła zmiana:

  • nazwy spółki z dotychczasowej RSY Spółka Akcyjna na SUNDRAGON Spółka Akcyjna,
  • siedziby Spółki z dotychczasowej Iława na Warszawę,
  • przedmiotu działalności Spółki na działalność w zakresie kompleksowego doradztwa, projektowania i montażu systemów fotowoltaicznych oraz prowadzenia działalności w branży odnawialnych źródeł energii.

Aktualny adres Spółki:
Sundragon S.A.
Chłodna 51
00-867 Warszawa

Walne zgromadzenia akcjonariuszy

Treść Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. 26 czerwca 2024.

Uchwaly podęjte na ZWZA Sundragon 26.06.2024r

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2024.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Sundragon S.A. na 26 czerwca 2024 r

Projekty_uchwał na_ZWZA_26.06.2024 SUNDRAGON S.A.

Treść Uchwał podjętych na Nadzyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. dnia 26.07.2023r.

Treść Uchwał podjętych na NWZA Sundragon S.A. 26.07.2023

Treść Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. dnia 30.06.2023r.

Treść Uchwał podjętych na ZWZA Sundragon S.A. 30.06.2023

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień  26 lipca 2023

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Sundragon SA. na 26 lipca2023

Projekty Uchwal na NWZA Sundragon S.A. 26.07.2023

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2023

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Sundragon S.A. na 30czerwca 2023

Projekty Uchwal ZWZA Sundragon S.A. 30.06.2023-

 

Treść Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SUNDRAGON S.A. dnia 11.04.2023r.

Treść Uchwał podjętych na ZWZA SUNDRAGON S.A. 11.04.2023-

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 11 kwietnia 2023 roku.

Uchwały podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Raporty bieżące ESPI

28/06/2024r. – Raport ESPI 6/2024

Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce zależnej SUNDRAGON S.A.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Sundragon S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, iż w dniu 28 czerwca 2024 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej pod firmą RSY sp. z o.o. z siedzibą w Iławie _”Spółka”_. W ramach podjętych uchwał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników postanowiło podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 505 000 zł do kwoty zł, tj. o kwotę 4 705 000 zł poprzez ustanowienie 42 000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej 4 200 000 zł. Nowo ustanowione udziały zostały objęte w całości przez dotychczasowego wspólnika – Sundragon S.A. z siedzibą we Warszawie w zamian za wkład pieniężny w kwocie 900 000 zł i wkład niepieniężny w kwocie 3 300 000 zł.
Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na jej istotne znaczenie dla dalszego rozwoju podmiotu zależnego oraz znaczącym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

05/06/2024r. – Raport ESPI 4/2024

Zawarcie znaczącej umowy z Jordan Armed Forces (JAF) – Arab Army Directorate of Defence Procurement  SUNDRAGON S.A.

Spółka SunDragon S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI oraz raportu bieżacego ESPI 2/2024 dotyczącego naprawy silników informuje, iż w dniu 05.06.2024 roku Spółka zależna w 100 % od Emitenta _RSY Sp. z o.o._ – podpisała kontrakt: numer PD3/82/2023 pomiędzy Jordan Armed Forces _JAF_ – Arab Army Directorate of Defence Procurement a RSY Sp. z o.o. w Iławie. Kontrakt opiewa na kwotę 1.755.000 EUR i dotyczy naprawy 10 silników IVECO oraz 10 skrzyń biegów ZF z niszczycieli czołgów CENTAURO 1 i będzie realizowany na podstawie ustaleń kontraktowych na przestrzeni 6 miesięcy od daty podpisania.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

28/05/2024r. – Raport ESPI 3/2024

Zarząd SunDragon S.A.. z siedzibą w Warszawie na podstawie Art. 399 w związku z Art. 393 i Art. 395 zwołuje ZWZA na dzień 26 czerwca 2024 roku o godzinie 12:30 w siedzibie Spółki w Warszawie ul. Chłodna 51 SUNDRAGON S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Sundragon S.A. na 26 czerwca 2024 r

Projekty_uchwał na_ZWZA_26.06.2024 SUNDRAGON S.A.

19/04/2024r. – Raport ESPI 2/202

Aktualizacja informacji dotyczących napraw silników wojskowych dla Armii Królestwa Jordanii

Zarząd Sundragon S.A. dalej: “Emitent”, w nawiązaniu do raportu ESPI nr 1/2023 z dnia 2 marca 2023 r. oraz raportu okresowego za IV kwartał 2023 r. oraz licznych pytań akcjonariuszy oraz GPW w Warszawie S.A., zdecydował o aktualizacji informacji dotyczącej trwających negocjacji rozmów dotyczących naprawy silników wojskowych dla armii Królestwa Jordanii.
Negocjacje prowadzone były od kilkunastu miesięcy i zgodnie z raportem kwartalnym za IV kwartał 2023 r., planowane ich zakończenie miało nastąpić do końca lutego 2024 r. Natomiast ze względu na specyfikę prowadzonych rozmów oraz sytuację geopolityczną w rejonie Bliskiego Wschodu, negocjacje do chwili obecnej nie zostały ukończone. Zarząd Emitenta osobiście był w Jordanii w marcu 2024 r. i odbył spotkanie z bezpośrednimi przedstawicielami sił zbrojnych Jordanii _Jordan Armed Forces – JAF. Strony ustaliły wstępne warunki usług jakie RSY sp. z o.o. – podmiot z grupy kapitałowej Emitenta, ma świadczyć na rzecz JAF, natomiast Strony w chwili obecnej negocjują pozostałe warunki kontraktu w tym wynagrodzenie. Jednocześnie, w związku z konfliktem pomiędzy Izraelem a Hamasem oraz zwiększeniem napięcia w relacjach pomiędzy Izraelem a Iranem Jordania znajduje się “pomiędzy” tymi oboma państwami, Emitent nie jest w stanie przewidzieć jak i kiedy ostatecznie zakończą się negocjacje. Po zakończeniu prowadzonych rozmów, Emitent niezwłocznie poinformuje o ich efektach.

31/01/2024r. – Raport ESPI 1/202

Zawiadomienie o zmiejszeniu dotychczas posiadanego udziału przez Polską Grupę Fotowoaltaiczną ponad 33 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów SUNDRAGON S.A.

PGF zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału

23/11/2023r. – Raport ESPI 12/2023

Zawarcie Listu Intencyjnego dotyczącego naprawy silników czołgowych dla Malezji

Zarząd Sundragon S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 23 listopada 2023 r. powziął informacje o podpisaniu listu intencyjnego pomiędzy spółką zależną RSY Sp. z o.o. a spółkami Works 11 Sp. z o.o. z siedziba w Katowicach i EG Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w zakresie napraw silników czołgowych _wersja Malezja_.
Strony listu intencyjnego uzgodniły, iż w najbliższym czasie zostanie podpisana umowa o współpracy, w której szczegółowo zostanie określony przedmiot umowy, wartość wynagrodzenia i warunki płatności. Przedmiotowa umowa będzie dotyczyła kompleksowej naprawy silników dla czołgów PT – 91 _wersja Malezja_ typu S1000R. Strony ustaliły, iż do dnia 30.06.2024 roku zamawiający nie będzie prowadził rozmów handlowych i negocjacji z podmiotami innymi niż RSY Sp. z o.o. O ewentualnym zawarciu końcowej umowy współpracy Emitent poinformuje osobnym raportem giełdowym.
W ocenie Emitenta podpisanie umowy współpracy będzie mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta.

08/08/2023r. – Raport ESPI 11/2023

Podpisanie Umowy Konsorcjum do produkcji systemów rozminowania

Zarząd SunDragon S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: “Emitent” informuje, iż spółki zależne od Emitenta Bizgate Aviation Sp. z o.o. dalej: “Bizgate”i RSY Sp. z o.o. dalej: “RSY” zawarły Umowy Konsorcjum dalej: Umowa wraz ze spółkami Techno Energy Sp. z o.o. i Agro Steel Sp. z o.o. dalej: “Strony:, “Konsorcjum”

Umowa reguluje opracowanie technologii procesu produkcji systemu rozminowania humanitarnego na terenie Ukrainy i innych obszarów objętych działaniami wojennymi.
Umowa przewiduje produkcję i wykorzystanie systemów lądowych trałów współpracujących z bezzałogowymi statkami powietrznymi. Liderem konsorcjum został Bizgate Aviation.

Zarząd Emitenta, uzyskaną od Bizgate i RSY informację, uznaje za istotną z uwagi na jej potencjalny pozytywny wpływ na wynik finansowy Grupy Kapitałowej SunDragon.

04/08/2023r. – Raport ESPI 10/2023

Informacja na temat wyniku finansowego Emitenta za II kwartały 2023 roku

Zarząd Spółki SUNDRAGON S.A. _”Spółka”, “Emitent”_ z siedzibą w Warszawie niniejszym podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Spółki za II kwartały 2023 roku:

– zysk brutto: 20,9 mln zł,
– zysk netto: 18,4 mln zł,

Decyzja o publikacji niniejszego raportu została podjęta z uwagi na istotne zmiany wartości posiadanych aktywów w II kwartale 2023 roku oraz ze względu na możliwy istotny wpływ tych informacji na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Na poziom wyników finansowych Spółki w II kwartale 2023 roku pozytywny wpływ miał przede wszystkim dalszy i dynamiczny rozwój firmy zależnej Bizgate – Aviation, która opracowała innowacyjną technologię budowy niewykrywalnych przez radar dronów podwójnego przeznaczenia _militarnego i cywilnego_.

Wartości podane w niniejszym raporcie w zakresie danych finansowych za II kwartały 2023 roku mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od szczegółowych danych, które zostaną finalnie opublikowane przez Emitenta 11 sierpnia w raporcie okresowym za II kwartał 2023 roku.

04/08/2023r. – Raport ESPI 9/2023

Podpisanie umowy przez Spółką zależną z 3 Regionalną Bazą logistyczną w Krakowie

Zarząd SunDragon S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Emitent”_ informuje, iż spółka zależna od Emitenta RSY sp. z o.o. _dalej: “RSY”_ zawarła w dniu dzisiejszym tj. 04 sierpnia 2023 roku umowę na naprawę 15 silników typu UTD-20 do bojowych wozów piechoty BWP-1. Stroną umowy jest 3 Regionalna Baza Logistyczna w Krakowie będąca jednostką podległa wobec Skarbu Państwa. Wartość przedmiotu umowy wynosi 2.082.679,55 zł brutto. W umowie przewidziano ponadto zamówienie opcjonalne w kwocie 277.690,61 zł brutto, co wraz z zamówieniem gwarantowanym daję łączną kwotę 2.360.370,16 zł brutto. Termin realizacji zamówienia przypada do dnia 30.11.2023 roku.
Zarząd Emitenta, uzyskaną od RSY informacje, uznaje za istotną z uwagi na jej potencjalny pozytywny wpływ na wynik finansowy Grupy Kapitałowej SunDragon.

28/07/2023r. – Raport ESPI 8/2023

Akcjonariusze posiadajacy ponad 5 % na ZWZA w dniu 26 lipca 2023 roku SUNDRAGON S.A.

Zarząd Sundragon S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 26 lipca 2023 roku akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu była: spółka PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A., liczba głosów na NWZA 35.342.090; udział w liczbie głosów na NWZA 31,84%; udział w ogólnej liczbie głosów 31,84%

26/07/2023r. – Raport ESPI 7/2023

Akcjonariusze posiadajacy ponad 5 % na ZWZA w dniu 30 czerwca 2023 roku SUNDRAGON S.A.

Zarząd Sundragon S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2023 roku akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu była: spółka PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A., liczba głosów na NWZA 35.342.090; udział w liczbie głosów na NWZA 31,84%; udział w ogólnej liczbie głosów 31,84%

29/06/2023r. – Raport ESPI 5/2023

Zwołanie NWZA na dzień 26 lipca 2023 roku SUNDRAGON Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Sundragon SA. na 26 lipca 2023 r.

Projekty Uchwal  NWZA Sundragon S.A. 26.07.2023

02/06/2023r. – Raport ESPI 4/2023

Zarząd SunDragon S.A. z siedziba w Warszawie na podstawie Art.399 w związku z Art. 393 i Art. 395 zwołuje ZWZA na dzień 30 czerwca 2023 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Warszwawie.

 

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Sundragon S.A. na 30czerwca 2023

Projekty Uchwal ZWZA Sundragon S.A. 30.06.2023-

11/04/2023r. – Raport ESPI 4/2023

Zawarcie listu intencyjnego z WB Electronics S.A. dotyczącej przyszłej współpracy SUNDRAGON S.A

Zarząd Sundragon S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 21 kwietnia 2023 r. zawarł list intencyjny z WB Electronics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim _dalej: “WB ELECTRONICS”_, określający zasady współpracy przyszłego wspólnego przedsięwzięcia polegającego na świadczeniu usług naprawczych i modernizacyjnych wozów bojowych używanych przez wojska państw NATO.

Intencją stron jest wspólne i jak najszybsze świadczenie usług przy remontach i modernizacji wozów bojowych na terenie kraju i zagranicą. Strony zamierzają współpracować w dobrej wierze i wzajemnie wspierać się w realizacji wspólnie wyznaczonych celów w szczególności poprzez: wymianę doświadczeń pomiędzy Stronami, wzajemne konsultacje inżynierów i specjalistów, wspólny rozwój oraz promocję nowoczesnych rozwiązań, prowadzenie bieżącej współpracy z podmiotami trzecimi, z którymi współpraca jest niezbędna do prawidłowej realizacji zawartego porozumienia oraz wspólne prowadzenie prac, w tym na zasadach podwykonawstwa.

Dodatkowo Strony zamierzają wspólnie działać przy pracach B+R w zakresie Bezzałogowych Systemów Powietrznych _BSP_ i możliwościach wykorzystania i rozwoju systemów antydronowych.

WB ELECTRONICS to lider zmian technologicznych w przemyśle obronnym stosowanych w polskich i zagranicznych siłach zbrojnych państw NATO, którego obszar operacyjny stanowi specjalistyczna elektronika informatyki wojskowej charakteryzująca się innowacyjnością i tworzeniem przełomowych rozwiązań technologicznych.

Zarząd uznaje niniejszą informację za istotną z uwagi na strategiczny charakter listu, który powinien pozytywnie wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.

11/04/2023r. – Raport ESPI 3/2023

Zarząd Sundragon S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 11 kwietnia 2023 roku akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu była: spółka PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A., liczba głosów na NWZA 35.342.090; udział w liczbie głosów na NWZA 31,84%; udział w ogólnej liczbie głosów 31,84%.

14/03/2023r. – Raport ESPI 2/2023

Zarząd Spółki akcyjnej Sundragon S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie Art. 399 oraz w związku z Art. 393 i Art. 395 zwołuje NWZA na dzień 11 kwietnia 2023 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki w Warszawie 00-867 ul. Chłodna 51

Ogłoszenie NWZA Sundragon S.A. 11.04.2023

Projekty Uchwał ZWZA 11.04.2023 Sundragon S.A.

02/03/2023r. – Raport ESPI 1/2023

Zawarcie listu intencyjnego na naprawy silników wojskowych dla armii Królestwa Jordanii

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Sundragon S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 2 marca 2023 r. zawarł list intencyjny _LOI_ z European Commercial Agencis Company i United Equipment Export – Import Gmbh w zakresie napraw silników wojskowych dla armii jordańskiej oraz innych krajów MENA _Bliski Wschód i Afryka Północna_.

O ewentualnym zawarciu końcowej umowy transakcyjnej Emitent poinformuje osobnym raportem giełdowym. W w/w umowie zawarty będzie czas realizacji, wartość transakcji oraz dokładny zakres usług świadczonych przez Sundragon SA za pośrednictwem spółki zależnej RSY specjalizującej się w naprawach i regeneracji silników produkcji krajowej i zagranicznej o mocy do 1600 KM. Firma RSY posiada koncesję wojskową AQAP _nakładkę wojskową na ISO 9001_, dzięki której może świadczyć usługi na rzecz wojska oraz może brać udział w międzynarodowych przetargach.

Wchodzenie na rynki zagraniczne i zdobywanie nowych partnerów biznesowych stanowi element rozszerzenia dotychczasowej działalności Emitenta. W ocenie spółki ewentualne wejście w życie powyższej umowy będzie mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta.

27/12/2022r. – Raport ESPI 32/2022

ZZarząd Sundragon S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Emitent”_, w nawiązaniu do raportów ESPI nr 10/2022 z dnia 23 marca 2022 r., nr 17/2022 z dnia 01 kwietnia 2022 r. oraz nr 21/2022 z dnia 05 maja 2022r. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 27 grudnia 2022 r. zawarł umowę nabycia 160.000 _sto sześćdziesiąt tysięcy_ udziałów w kapitale zakładowym spółki Bizgate-Aviation sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, stanowiących 80% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w tejże spółce. Cena nabycia udziałów wyniosła 8.000.000,00 zł _osiem milionów złotych_. Udziały zostały nabyte przez Emitenta po wartości nominalnej, kapitał zakładowy Bizgate-Aviation sp. z o.o. wynosi 10.000.000,00 zł _dziesięć milionów złotych_.
Bizgate-Aviation sp. z o.o. jest spółką posiadająca innowacyjną technologię budowy i uzyskiwania siły nośnej w bezzałogowych statkach powietrznych – BSP, drony – niewykrywalnych przez radary, podwójnego zastosowania, która została sprawdzona w warunkach laboratoryjnych oraz otwartej przestrzeni.
Nabycie udziałów w Bizgate-Aviation sp. z o.o. stanowi element rozszerzenia dotychczasowej działalności Emitenta o nowy, innowacyjny i bardzo perspektywiczny segment, który może zapewnić Grupie Kapitałowej Sundragon unikalną wiedzę i technologię. O dalszych planach rozwoju i komercjalizacji tej innowacyjnej technologii Emitent będzie informował w kolejnych raportach.

02/08/2022r. – Raport ESPI 24/2022

Zarząd Sundragon S.A. dalej: “Emitent”, w nawiązaniu do raportu ESPI nr 2/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. korekta raportu – ESPI nr 14/2022 z dnia 25 marca 2022 r. oraz raportu ESPI nr 12/2022 z dnia 25 marca 2022 r., informuje, że rozwiązał umowę najmu hali zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej oraz umowę podnajmu przedmiotowej hali zawartą ze spółką zależną RSY sp. z o.o.
Emitent zwolniony był z opłat czynszu do końca 2022 r. ze względu na konieczność dostosowania hali do potrzeb prowadzonej działalności _analogiczny zapis był w umowie podnajmu na rzecz RSY sp. z o.o. Zgodnie z zawartymi porozumieniami, Wynajmujący w stosunku do Emitenta oraz Emitent w stosunku do RSY sp. z o.o. nie będą dochodzić jakiejkolwiek roszczeń związanych z rozwiązaniem umowy najmu oraz podnajmu.
Rozwiązanie umowy najmu i podnajmu wynikało ze względów ekonomicznych. Emitent wskazuje, że aktualny wzrost cen towarów i usług inflacja przekracza poziom 13% wskaźnik inflacji wg GUS w maju 2022 r. wyniósł 13,9% i wg publicznie dostępnych danych nie da się przewidzieć jaki inflacja osiągnie maksymalny poziom i kiedy zacznie spadać. Należy mieć również na uwadze, że inflacja wskazuje średni wzrost cen towarów i usług, natomiast ceny materiałów budowlanych oraz surowców wzrosły znacznie wyżej niż średni poziom inflacji.
Emitent wskazuje, że rozwiązanie umowy najmu oraz podnajmu nie wpłynie negatywnie na możliwość prowadzenia działalności przez spółkę zależną – RSY sp. z o.o., gdyż hala w Rudzie Śląskiej miała być dodatkowym uzupełniającym miejscem świadczenia usług, a spółka RSY sp. z o.o. nadal prowadzi swoją działalność gospodarczą w Iławie.

08/06/2022r. – Raport ESPI 23/2022

Zarząd Spółki Akcyjnej SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie Art. 399 oraz w związku z Art. 393 i Art. 395 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2022 roku o godz. 13:30 w siedzibie Spółki SANDROGON S.A. w Warszawie 00-867, przy ul. Chłodnej 51

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 30.06.2022

Projekty uchwał na ZWZA Sundragon S.A.30.06.2022-dobra-wersja

11/05/2022r. – Raport ESPI 22/2022

Informacja o wygranej w przetargu realizowanym przez 3RBLog Kraków.

Zarząd Sundragon S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: “Emitent” informuje, iż spółka zależna od Emitenta RSY sp. z o.o. dalej: “RSY” powzięła w dniu 11 maja 2022 roku informacje o opublikowaniu na stronie 3RBLog Kraków wiadomości o wyborze oferty RSY za najkorzystniejszą w przetargu na naprawę silników typu UTD-20 do bojowych wozów piechoty BWP-1. Gwarantowana liczba zamówienia to 12 silników, opiewających na kwotę 996.300 zł brutto z możliwością skorzystania przez zamawiającego z prawa wyboru opcji naprawy kolejnych 10 silników na kwotę: 830.250 zł brutto.
Umowa pomiędzy zamawiającym a wykonawcą RSY Sp. z o.o.  zostanie podpisana w najbliższych dniach. Zarząd Emitenta, uzyskaną od RSY informacje, uznaje za istotną z uwagi na jej potencjalny pozytywny wpływ na wynik finansowy Grupy Kapitałowej Sundragon.

05/05/2022r. – Raport ESPI 21/2022

Realizacja etapu umowy inwestycyjnej, o której mowa w raporcie ESPI 17/2022

Zarząd Sundragon S.A. dalej: “Emitent”, w nawiązaniu do raportu ESPI nr 17/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r., informuje, że powziął wiedzę, że w dniu 4 maja 2022 r. właściwy sąd rejestrowy zarejestrował zmiany dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o której była mowa w raporcie ESPI nr 10/2022 z dnia 23 marca 2022 r. oraz raporcie ESPI nr 17/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r. spółka posiadająca innowacyjną technologię budowy i uzyskiwania siły nośnej w bezzałogowych statkach powietrznych – BSP, drony – niewykrywalnych przez radary, podwójnego zastosowania, która została sprawdzona w warunkach laboratoryjnych oraz otwartej przestrzeni- zwana dalej “Kontrahentem”. Zmiany dotyczyły zmian osobowych w składzie zarządu Kontrahenta oraz zmiany umowy spółki Kontrahenta, które były jednym z elementów umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy Emitentem a Kontrahentem.
Rejestracja przedmiotowych zmian jest realizacją pierwszego etapu umowy inwestycyjnej. Zgodnie z postanowieniami przedmiotowej umowy inwestycyjnej, kolejnym etapem jest odbycie zgromadzenia wspólników Kontrahenta, które dotyczyć będzie podwyższenia kapitału zakładowego Kontrahenta, w wyniku którego podwyższenia kapitału, kapitał zakładowy Kontrahenta wynosić będzie 10 mln zł i dzielić się będzie na 200.000 udziałów.
Docelowo Emitent stanie się podmiotem dominującym w stosunku do Kontrahenta i będzie posiadać 80% wszystkich udziałów w już podwyższonym kapitale zakładowym Kontrahenta za łączną kwotę 8 mln zł, która to kwota zostanie uregulowana w terminie 90 dni od dnia nabycia przez Emitenta udziałów.
Pełna realizacja umowy inwestycyjnej stanie się podmiotem dominującym w stosunku do Kontrahenta umożliwi Emitentowi rozszerzenie dotychczasowej działalności o nowy innowacyjny segment, który może zapewnić Emitentowi unikalną wiedzę i technologię.
O realizacji dalszych etapów umowy inwestycyjnej Emitent będzie informować odrębnymi raportami.

22/04/2022r. – Raport ESPI 20/2022

Korekta zawiadomienia otrzymanego w trybie art. 19 MAR.

Zarząd Sundragon S.A. z siedzibą w Warszawie dalej jako: “Emitent”, informuje, że w dniu 22 kwietnia 2022 roku otrzymał od PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. podmiotu blisko związanego z Wojciechem Kowalskim, członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, zawiadomienie o transakcjach sporządzone zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku MAR, stanowiące zmianę zawiadomienia, o którym Emitent informował raportem ESPI 16/2022.
Niniejsza zmiana ww. zawiadomienia dotyczy sprostowania punktu 1a i 2a to jest dookreślenia, iż powiadomienie dotyczą osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze oraz podania jej nazwy. W pozostałym zakresie ww. zawiadomienie nie uległo zmianie.

 

Korekta_zawiadomienia_mar_19_z_dn.28.03.2022

21/04/2022r. – Raport ESPI 19/2022

Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2022 roku spółki zależnej od Emitenta.

Zarząd Sundragon S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: “Emitent”w związku z prowadzonym procesem agregacji danych finansowych spółek zależnych od Emitenta przekazuje wstępne szacunkowe wyniki finansowe spółki zależnej K500 sp. z o.o. dalej: “K500” za I kwartał 2022 roku tj. okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 marca 2022 roku.
Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat:
– przychody netto ze sprzedaży: 9.909.787,91zł,
– zysk brutto: 2.184.628,19 zł,
– zysk netto: 1.733.103,19 zł.
Zaprezentowane wyniki K500 nie są ostateczne i mogą ulec zmianie po wewnętrznej weryfikacji. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w raporcie za I kwartał 2022 roku Emitenta, który zostanie opublikowany w dniu 12 maja 2022 roku.

15/04/2022r. – Raport ESPI 18/2022

Zawarcie przez spółkę zależną porozumienia dotyczącego naprawy silników do bojowych wozów piechoty

Zarząd Sundragon S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: “Emitent” informuje, iż spółka zależna od Emitenta RSY  sp. z o.o. dalej: “RSY” zawarła w dniu 14 kwietnia 2022 roku porozumienie na naprawę 250 silników UTD-20 do bojowych wozów piechoty BWP-1.
Pierwsza partia 12 silników do naprawy zostanie przekazana do spółki RSY do 25 kwietnia bieżącego roku. Koszt naprawy głównej jednego silnika UTD-20 to 65.000 zł netto. Potencjalna wartość kontraktów na podstawie porozumienia wynosi 16.250.000 zł netto.
Zarząd Emitenta uznaje porozumienie RSY za informacje istotną z uwagi na jej potencjalny pozytywny wpływ na wynik finansowy Grupy Kapitałowej Sundragon.

01/04/2022r. – Raport ESPI 17/2022

Zawarcie umowy inwestycyjnej

Zarząd Sundragon S.A. dalej: “Emitent”, w nawiązaniu do raportu ESPI nr 10/2022 z dnia 23 marca 2022 r., informuje, że w dniu 1 kwietnia 2022 r. zawarł umowę inwestycyjną z aktualnymi wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o której była mowa w raporcie ESPI nr 10/2022 spółka posiadająca innowacyjną technologię budowy i uzyskiwania siły nośnej w bezzałogowych statkach powietrznych – BSP, drony – niewykrywalnych przez radary, podwójnego zastosowania, która została sprawdzona w warunkach laboratoryjnych oraz otwartej przestrzeni – zwana dalej “Kontrahentem”, posiadającymi 80% udziału w kapitale zakładowym Kontrahenta.
Zgodnie z przedmiotową umową inwestycyjną, wspólnicy zobowiązali się do przeprowadzenia dwóch zgromadzeń wspólników. Pierwsze zgromadzenie dotyczyć będzie zmian osobowych w zarządzie Kontrahenta oraz określonych zmian w umowie spółki Kontrahenta, a drugie dotyczyć będzie podwyższenia kapitału zakładowego Kontrahenta. Drugie zgromadzenie zostanie odbyte po rejestracji zmian wynikających z pierwszego zgromadzenia.
Docelowo, po rejestracji zmian wynikających z obu zgromadzeń wspólników, kapitał zakładowy Kontrahenta ma wynosić 10 mln zł i dzielić się będzie na 200.000 udziałów. Emitent nabędzie 80% wszystkich udziałów w już podwyższonym kapitale zakładowym Kontrahenta za łączną kwotę 8 mln zł, która zostanie uregulowana w terminie 90 dni od dnia nabycia przez Emitenta udziałów.
Po zakończeniu wszystkich czynności wskazanych powyżej, Emitent stanie się podmiotem dominującym w stosunku do Kontrahenta.
Niniejsza umowa jest kolejnym etapem realizacji listu intencyjnego, o którym Emitent informował raportem ESPI nr 10/2022. Realizacja niniejszej umowy umożliwi Emitentowi rozszerzenie dotychczasowej działalności o nowy innowacyjny segment, który może zapewnić Emitentowi unikalną wiedzę i technologię.
O nabyciu udziałów Emitent poinformuje odrębnym raportem.

29/03/2022r. – Raport ESPI 16/2022

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 MAR

29/03/2022r. – Raport ESPI 15/2022

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta

25/03/2022r. – Raport ESPI 14/2022

Korekta bieżącego ESPI nr 2/2022

Zarząd Sundragon S.A. dalej: “Emitent” informuje, że w związku z przeprowadzoną analizą dotychczasowego wypełniania obowiązków informacyjnych, Emitent dostrzegł że raport ESPI nr 2/2022 nie przedstawia pełnej informacji dotyczącej zdarzenia gospodarczego przedstawionego w tym raporcie. W związku z powyższym Emitent przekazuje uzupełnioną informację dotyczącą podnajęcia hali w Rudzie Śląskiej na rzecz spółki zależnej – RSY sp. z o.o.
Treść raportu przed korektą:
“Zarząd Sundragon S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: “Emitent”, “Spółka” w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2022 z dnia 24 lutego 2022 roku, informuje o podpisaniu umowy podnajmu hali zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej celem zorganizowania filii spółki RSY Sp. z o.o. dalej: “RSY”.
Od 1 czerwca 2016 roku spółka zależna RSY posiada Koncesję Wojskową oraz AQAP, która umożliwia spółce naprawy silników dla wojska. W szczególności silniki typu: W46.6 T72, S12U PT91 Twardy, UTD20 BWP, 5D20B-300 wyrzutnie samojezdne rakiet OSA, W6M wyrzutnie samojezdne rakiet KUB.
Z uwagi na dużą koncentrację tego sprzętu za południową granicą kraju oraz możliwości napraw powyższych silników na podstawie Koncesji Wojskowej, która uprawnia do tego typu napraw dla wszystkich krajów NATO w tym: Czech, Słowacji, Bułgarii, Rumunii i Węgier została podjęta decyzja o otwarciu filii w Rudzie Śląskiej. Pozwoli to znacznie ograniczyć koszty transportu i skrócić czas ich dostarczenia do klienta końcowego co będzie powodowało, iż naprawy będą konkurencyjne również dla rodzimych zakładów usytuowanych na terenie tychże Państw.
Spółka RSY będzie w najbliższej przyszłości zamierzała, przystępować do przetargów na terenie wyżej wymienionych krajów w celu uzyskania kontraktów na naprawy silników wojskowych.
Zarząd uznaje niniejszą informację za istotną z uwagi na jej strategiczny charakter.

Treść raportu po korekcie:
Zarząd Sundragon S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: “Emitent”, “Spółka”w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2022 z dnia 24 lutego 2022 roku oraz raportu ESPI nr 12/2022 z dnia 25 marca 2022 r., informuje o podpisaniu umowy podnajmu hali zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej, której Emitent jest najemcą, celem zorganizowania filii spółki RSY Sp. z o.o. dalej: “RSY”.
Umowa została zawarta na czas określony 9 lat. Zgodnie z przedmiotową umową podnajmu, Emitent udostępnił spółce zależnej RSY sp. z o.o. część hali o powierzchni 1560 m2. Czynsz miesięczny wynosi 4000 zł cztery tysiące złotych i analogicznie jak w przypadku umowy Emitenta przewiduje okres bezczynszowy i dopiero od 1 stycznia 2023 roku będzie zobowiązany do płatności czynszu w powyższej wysokości. Roczna karencja wynika z faktu konieczności przystosowania hali przez RSY sp. z o.o. do prowadzonej przez siebie działalności. Emitent wskazuje, że w chwili obecnej RSY sp. z o.o. może korzystać z hali w celu realizacji kontraktów cywilnych np. kolejowych czy budowlanych, natomiast realizacja kontraktów militarnych wymaga przystosowania hali do wymogów koncesyjnych z tym związanych.
Jednocześnie, podobnie jak w przypadku umowy najmu zawartej przez Emitenta, strony umowy podnajmu postanowiły, że w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających lub istotnie utrudniających prowadzenie przez RSY sp. z o.o. działalności w przedmiotowej hali, RSY sp. z o.o. ma prawo wypowiedzenia w trybie natychmiastowym przedmiotowej umowy. Za takie okoliczności strony uznały m.in. okoliczności ekonomiczne.
Od 1 czerwca 2016 roku spółka zależna RSY posiada Koncesję Wojskową oraz AQAP, która umożliwia spółce naprawy silników dla wojska.
Z uwagi na dużą koncentrację tego sprzętu za południową granicą kraju oraz możliwości napraw powyższych silników na podstawie Koncesji Wojskowej, która uprawnia do tego typu napraw dla wszystkich krajów NATO w tym: Czech, Słowacji, Bułgarii, Rumunii i Węgier została podjęta decyzja o otwarciu filii w Rudzie Śląskiej. Pozwoli to w przyszłości _po dostosowaniu hali do wymogów koncesyjnych znacznie ograniczyć koszty transportu i skrócić czas ich dostarczenia do klienta końcowego co będzie powodowało, iż naprawy będą konkurencyjne również dla rodzimych zakładów usytuowanych na terenie tychże Państw.
Spółka RSY będzie w najbliższej przyszłości zamierzała, przystępować do przetargów na terenie wyżej wymienionych krajów w celu uzyskania kontraktów na naprawy silników wojskowych.
Zarząd uznaje niniejszą informację za istotną z uwagi na jej strategiczny charakter.

25/03/2022r. – Raport ESPI 13/2022

Korekta bieżącego ESPI nr 1/2022

Zarząd Sundragon S.A. dalej: “Emitent” informuje, że w związku z przeprowadzoną analizą dotychczasowego wypełniania obowiązków informacyjnych, Emitent dostrzegł że raport ESPI nr 1/2022 nie przedstawia pełnej informacji dotyczącej zdarzenia gospodarczego przedstawionego w tym raporcie. W związku z powyższym Emitent przekazuje uzupełnioną informację dotyczącą nabycia udziałów w spółce RSY sp. z o.o. z siedzibą w Iławie.
Treść raportu przed korektą:
“Zarząd Sundragon S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: “Emitent”, “Spółka” informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 24 lutego 2022 roku zawarł umowę nabycia 100% udziałów w spółce RSY Spółka ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Iławie. Wartość przedmiotu umowy wyniosła 500.000,00 zł słownie pięćset tysięcy złotych.
Spółka RSY Sp. z o.o. w oparciu o posiadaną koncesję wojskową oraz certyfikat wojskowy AQAP realizuje usługi na rzecz wojska. Podmiot ten na stałe współpracuje z zakładami wojskowymi, prowadzi m.in. specjalistyczne naprawy silników przeznaczonych dla wojska, w tym do czołgów m.in. T-72 i PT-91 Twardy, samojezdnych wyrzutni rakietowych i wozów bojowych. Dzięki posiadanym koncesjom i uprawnieniom, RSY sp. z o.o. może uczestniczyć w przetargach oraz realizować naprawy silników dla całego NATO.
Zarząd uznaje niniejszą informację za istotną z uwagi na strategiczny charakter inwestycji.”

Treść raportu po korekcie:

Zarząd Sundragon S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: “Emitent”, “Spółka” informuje, że w dniu 24 lutego 2022 roku zawarł umowę nabycia 100% udziałów w spółce RSY Spółka ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Iławie. Nabycie nastąpiło od spółki Partner sp. z o.o. z siedzibą w Iławie “Kontrahent”. Wartość przedmiotu umowy wyniosła 500.000,00 zł słownie pięćset tysięcy złotych.
Nabycie udziałów nastąpiło w wyniku porozumienia się z Kontrahentem odnośnie płatności za udziały w RSY sp. z o.o., które zostały zbyte na rzecz Kontrahenta 29 stycznia 2021 r., o czym Emitent informował raportem EBI nr 3/2021 z dnia 29.01.2021 r. oraz raportem ESPI nr 11 z dnia 25.03.2022 r. Zgodnie z ustaleniami, Kontrahent zobowiązany był do zapłaty na rzecz Emitenta kwoty 450.000,00 zł czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych za udziały oraz kwoty 50.000,00 zł pięćdziesiąt tysięcy złotych tytułem odsetek od płatności. Tym samym nabycie udziałów w RSY sp. z o.o. nastąpiło w wyniku potrącenia wzajemnych wierzytelności pomiędzy Emitentem a Kontrahentem. Wzrost ceny sprzedaży udziałów przez Kontrahenta na rzecz Emitenta w stosunku do ceny ustalonej przez strony w dniu 29.01.2021 r. _sprzedaż udziałów przez Emitenta na rzecz Kontrahenta_ wynika z osiągnięcia bardzo dobrych wyników finansowych wynikających ze wstępnego sprawozdania finansowego za 2021 r. zysk netto ponad 250 tys. zł a także z perspektyw związanych ze zwiększonymi zamówieniami wojskowymi .
Działalność przedmiotowa RSY sp. z o.o. nie jest w oczywisty sposób związana z sektorem OZE, w którym obecnie działa Emitent, natomiast zdaniem Zarządu Emitenta oczywiste były względy ekonomiczne przemawiające za przejęciem RSY sp. z o.o. w kontekście osiągniętych przez tą spółkę wstępnych wyników finansowych za rok obrotowy 2021.

Spółka RSY Sp. z o.o. w oparciu o posiadaną koncesję wojskową oraz certyfikat wojskowy AQAP realizuje usługi na rzecz wojska. Podmiot ten na stałe współpracuje z zakładami wojskowymi, prowadzi m.in. specjalistyczne naprawy silników przeznaczonych dla wojska, w tym do czołgów, samojezdnych wyrzutni rakietowych i wozów bojowych. Dzięki posiadanym koncesjom i uprawnieniom, RSY sp. z o.o. może uczestniczyć w przetargach oraz realizować naprawy silników dla całego NATO.
Zarząd uznaje niniejszą informację za istotną z uwagi na strategiczny charakter inwestycji oraz potencjalne korzyści finansowe jakie pośrednio za pośrednictwem RSY sp. z o.o. może wygenerować Emitent. Jednocześnie Emitent wskazuje, że nabył 100% udziałów w RSY sp. z o.o., a tym samym stał się podmiotem dominującym wobec tej spółki i wyniki finansowe Emitenta będą konsolidowane z RSY sp. z o.o .

25/03/2022r. – Raport ESPI 12/2022

Zawarcie istotnej umowy.

Zarząd Sundragon S.A. dalej: “Emitent” informuje, że w związku z przeprowadzoną analizą dotychczasowego wypełniania obowiązków informacyjnych, Emitent dostrzegł że nie został przekazany raport informujący o wynajęciu przez Emitenta hali zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej. W związku z powyższym Emitent przekazuje informację dotyczącą przedmiotowego zdarzenia gospodarczego.
W dniu 27 grudnia 2021 r. Emitent zawarł umowę najmu hali magazynu w Rudzie Śląskiej, w którym docelowo będzie możliwość prowadzenia działalności gospodarczej Emitenta oraz jego spółek zależnych. Umowa została zawarta na czas określony 9 lat. Zgodnie z przedmiotową umową najmu, Emitent ma do dyspozycji 5311 m2 powierzchni użytkowej. Czynsz miesięczny wynosi 12.000,00 zł dwanaście tysięcy złotych, przy czym Emitent otrzymał roczny okres bezczynszowy i dopiero od 1 stycznia 2023 roku będzie zobowiązany do płatności czynszu w powyższej wysokości. Roczny okres bezczynszowy wynika z faktu konieczności przystosowania hali przez Emitenta. Jednocześnie, strony umowy postanowiły, że w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających lub istotnie utrudniających prowadzenie przez Emitenta działalności w przedmiotowej hali, Emitent ma prawo wypowiedzenia w trybie natychmiastowym przedmiotowej umowy. Za takie okoliczności strony uznały m.in. okoliczności ekonomiczne.
Celem najmu przedmiotowej hali jest umożliwienie oraz ułatwienie Emitentowi oraz jego spółkom zależnym realizację swojej działalności w południowej Polsce oraz państw leżących za naszą południową granicą.

25/03/2022r. – Raport ESPI 11/2022

Zawarcie istotnej umowy.

Zarząd Sundragon S.A. dalej: “Emitent” informuje, że w związku z przeprowadzoną analizą dotychczasowego wypełniania obowiązków informacyjnych, Emitent dostrzegł że informację o istotnej umowie została przekazana niewłaściwym systemem przekazywania informacji EBI zamiast ESPI oraz raport nie zawierał podstawy prawnej. W związku z powyższym Emitent przekazuje informację dotyczącą sprzedaży udziałów w spółce RSY sp. z o.o. z siedzibą w Iławie.
W dniu 29 stycznia 2021 r. Emitent zawarł umowę sprzedaży wszystkich posiadanych przez siebie udziałów w spółce RSY sp. z o.o. stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym, tj. 5.050 pięć tysięcy pięćdziesiąt udziałów. Udziały zostały sprzedane na rzecz spółki Partner sp. z o.o. z siedzibą w Iławie “Kontrahent”. Cena sprzedaży udziałów wyniosła 450.000,00 zł czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych.
Jednocześnie Emitent wskazuje, że w związku z utratą stosunku dominacji nad RSY sp. z o.o. nie będzie konsolidować sprawozdań finansowych.
Sprzedaż wynika ze zmiany profilu Emitenta i prowadzeniu działalności w branży odnawialnych źródeł energii.

23/03/2022r. – Raport ESPI 10/2022

Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego transakcji zakupu udziałów spółki.

Zarząd Sundragon S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: “Emitent” informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 23 marca 2022 roku podpisał list intencyjny dotyczący nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającej innowacyjną technologię budowy i uzyskiwania siły nośnej w bezzałogowych statkach powietrznych BSP, drony, niewykrywalnych przez radary, podwójnego zastosowania, która została sprawdzona w warunkach laboratoryjnych oraz otwartej przestrzeni “Spółka”. Innowacyjność technologii pozwala na zmniejszenie kosztów produkcji oraz zużycia paliwa opartego na niej płatowca jak również na umożliwieniu skróconej drogi startu i lądowania.

Celem podpisania listu intencyjnego jest sformalizowanie rozmów dotyczących warunków zawarcia umowy nabycia udziałów w Spółce, w której docelowo większościowym udziałowcem posiadającym 80% udziałów byłby Emitent.

Cena sprzedaży udziałów zostanie ustalona w drodze wzajemnych negocjacji pomiędzy stronami, przy czym Emitent otrzymał wyłączność negocjacyjną na okres do dnia 30 kwietnia 2022 roku.
Zarząd uznaje niniejszą informację za istotną z uwagi na możliwość rozszerzenia dotychczasowej działalności o nowy innowacyjny segment, który może zapewnić Emitentowi unikalną wiedzę i technologię.

O ewentualnym nabyciu udziałów w Spółce Emitent poinformuje odrębnym raportem.

23/03/2022r. – Raport ESPI 5/2022

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta

14/03/2022r. – Raport ESPI 4/2022

Zawarcie umowy ramowej przez podmiot zależny od Emitenta SUNDRAGON S.A.

Zarząd Sundragon S.A. z siedzibą w Warszawie “Emitent” podaje do wiadomości, że otrzymał dzisiaj informację od podmiotu zależnego od Emitenta, spółka K500 sp. z o.o. z siedzibą w Górznej “K500”, o podpisaniu umowy ramowej z firmą Onninen UAB z siedzibą w Wilnie “Onninen”.
K500 jest polskim producentem gotowych rozwiązań montażowych do układów fotowoltaicznych mających zastosowanie zarówno w małych jak i dużych instalacjach.
Onninen UAB jest częścią marki Onninen należącej do fińskiego konglomeratu Kesko K Group. Oninnnen specjalizuje się m.in. w sprzedaży hurtowej produktów branży energetycznej. Pod marką Onninen działa około 130 punktów sprzedażowych na terenach Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Norwegii, Szwecji i w Chinach.
Umowa ramowa została podpisana na czas nieokreślony z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia i wyszczególnia ogólne warunki składania oraz realizacji przyszłych zamówień na produkty K500 przez Onninen. Warunki umowy nie nakładają na Oninnen obowiązku składania zamówień, umowa nie określa też minimalnych ani maksymalnych wielkości potencjalnych zamówień. Podmiot Onninen z którym została zawarta umowa obsługuje firmy na terenie Litwy.
Zarząd uznaje podpisanie odpisanie umowy ramowej z Onninen za informację istotną z uwagi na jej strategiczny charakter, ponieważ otwiera ona dla K500 dodatkowy kanał dystrybucyjny poza granicami Polski.

08/03/2022r. – Raport ESPI 3/2022

Wpływ sytuacji na Ukrainie na działalność operacyjną SUNDRAGON S.A.

Zarząd Sundragon S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: “Emitent”, “Spółka” informuje, iż w związku z wojną na Ukrainie, przeprowadził analizę oceny ewentualnych ryzyk powiązanych z trwającymi działaniami wojennymi, w tym ich potencjalnego wpływu na działalności Spółki.

Na chwilę obecną konflikt zbrojny na Ukrainie nie ma negatywnego wpływu na działalność Emitenta. Spółki zależne dalej: “RSY”, “K500” od Emitenta nie prowadzą ani nie realizują żadnych umów na terytorium Ukrainy, Rosji ani Białorusi.

Emitent jednak zauważył, że związku z rozpoczętymi działaniami wojennymi RSY otrzymuje coraz więcej zleceń z sektora wojskowego na naprawę silników przeznaczonych dla wojska, w tym do czołgów, samojezdnych wyrzutni rakietowych i wozów bojowych. Związku z nowymi kontraktami RSY zwiększa zatrudnienie aby móc je zrealizować.

Z kolei firma K500, zajmująca się produkcją gotowych rozwiązań montażowych do układów fotowoltaicznych, posiadając m.in. autorskie konstrukcje aluminiowo-stalowe do paneli solarnych i fotowoltaicznych także zauważa wzrost zamówień, które w dużej mierze są wynikiem realizacji większych farm fotowoltaicznych na terenie kraju.

Podsumowując, obecna sytuacja ma pozytywny wpływ na działalność operacyjną Emitenta.

28/02/2022r. – Raport ESPI 2/2022

Zawarcie istotnej umowy SUNDRAGON S.A.

Zarząd Sundragon S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: “Emitent”, “Spółka” w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2022 z dnia 24 lutego 2022 roku, informuje o podpisaniu umowy podnajmu hali zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej celem zorganizowania filii spółki RSY Sp. z o.o. dalej: “RSY”.

Od 1 czerwca 2016 roku spółka zależna RSY posiada Koncesję Wojskową oraz AQAP, która umożliwia spółce naprawy silników dla wojska. W szczególności silniki typu: W46.6 T72, S12U PT91 Twardy, UTD20 BWP, 5D20B-300 wyrzutnie samojezdne rakiet OSA, W6M wyrzutnie samojezdne rakiet KUB.

Z uwagi na dużą koncentrację tego sprzętu za południową granicą kraju oraz możliwości napraw powyższych silników na podstawie Koncesji Wojskowej, która uprawnia do tego typu napraw dla wszystkich krajów NATO w tym: Czech, Słowacji, Bułgarii, Rumunii i Węgier została podjęta decyzja o otwarciu filii w Rudzie Śląskiej. Pozwoli to znacznie ograniczyć koszty transportu i skrócić czas ich dostarczenia do klienta końcowego co będzie powodowało, iż naprawy będą konkurencyjne również dla rodzimych zakładów usytuowanych na terenie tychże Państw.

Spółka RSY będzie w najbliższej przyszłości zamierzała, przystępować do przetargów na terenie wyżej wymienionych krajów w celu uzyskania kontraktów na naprawy silników wojskowych.

Zarząd uznaje niniejszą informację za istotną z uwagi na jej strategiczny charakter.

24/02/2022r. – Raport ESPI 1/2022

Zawarcie umowy nabycia udziałów SUNDRAGON S.A.

Zarząd Sundragon S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: “Emitent”, “Spółka” informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 24 lutego 2022 roku zawarł umowę nabycia 100% udziałów w spółce RSY Spółka ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Iławie. Wartość przedmiotu umowy wyniosła 500.000,00 zł _słownie pięćset tysięcy złotych.

Spółka RSY Sp. z o.o. w oparciu o posiadaną koncesję wojskową oraz certyfikat wojskowy AQAP realizuje usługi na rzecz wojska. Podmiot ten na stałe współpracuje z zakładami wojskowymi, prowadzi m.in. specjalistyczne naprawy silników przeznaczonych dla wojska, w tym do czołgów _m.in. T-72 i PT-91 Twardy, samojezdnych wyrzutni rakietowych i wozów bojowych. Dzięki posiadanym koncesjom i uprawnieniom, RSY sp. z o.o. może uczestniczyć w przetargach oraz realizować naprawy silników dla całego NATO.

Zarząd uznaje niniejszą informację za istotną z uwagi na strategiczny charakter inwestycji.

29/12/2021r. – Raport ESPI 14/2021

Zawarcie istotnej umowy oraz objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta SUNDRAGON S.A.

Zarząd Sundragon S.A. _dalej: “Emitent”_ informuje, że w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały nr 8 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej, w dniu 28 grudnia 2021 r. spółka PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z siedzibą w Zielonej Górze _KRS: 0000067681, NIP: 9290093806, REGON: 006104350_ _dalej: “PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A.”_ złożyła oświadczenie o objęciu 200.000.000 _dwieście milionów_ akcji serii D Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł _dziesięć groszy_ każda, o łącznej wartości nominalnej 20.000.000,00 zł _dwadzieścia milionów złotych_. Cena emisyjna odpowiada wartości nominalnej. W ramach pokrycia podwyższenia kapitału zakładowego Emitent zawarł ze spółką PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. umowę przeniesienia 50 _pięćdziesiąt_ udziałów w kapitale zakładowym spółki K500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Górznej _KRS: 0000825678, NIP: 7671714960, REGON: 385547390_ _dalej: “K500 sp. z o.o.”_, stanowiących 51,02% udziału w kapitale zakładowym spółki K500 sp. z o.o. i uprawniających do wykonywania 51,02% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki K500 sp. z o.o., które to udziały stanowią wkład niepieniężny, jakim PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. pokrył podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta Przejście własności ww. udziałów nastąpiło z dniem 28 grudnia 2021 r. Zgodnie z opinią biegłego rewidenta, wartość powyższych udziałów wynosi 22.009.416 zł _dwadzieścia dwa miliony dziewięć tysięcy czterysta szesnaście złotych_.

01/10/2021r. – Raport ESPI 11/2021

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

01/10/2021r. – Raport ESPI 10/2021

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

22/09/2021r. – Raport ESPI 9/2021

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

27/08/2021r. – Raport ESPI 6/2021

Zmiana stanu posiadania Akcji Emitenta

27/08/2021r. – Raport ESPI 5/2021

Zmiana stanu posiadania Akcji Emitenta

03/12/2015r. – Raport ESPI 21/2015

Dokonanie transakcji zbycia akcji przez Członka Zarządu

03/12/2015r. – Raport ESPI 20/2015

RSY S.A. Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

03/12/2015r. – Raport ESPI 19/2015

RSY S.A. Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

03/12/2015r. – Raport ESPI 18/2015

RSY S.A. Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

27/11/2015r. – Raport ESPI 17/2015

RSY S.A. Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

27/11/2015r. – Raport ESPI 16/2015

RSY S.A. Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

27/11/2015r. – Raport ESPI 15/2015

RSY S.A. Zmiana posiadania stanu akcji emitenta

03/10/2015r. – Raport ESPI 13/2015

RSY S.A. Zmiana stanu posiadania Akcji Emitenta

03/10/2015r. – Raport ESPI 12/2015

RSY S.A. Zmiana stanu posiadania Akcji Emitenta

03/10/2015r. – Raport ESPI 11/2015

RSY S.A. Zmiana stanu posiadania Akcji Emitenta

24/04/2015r. – Raport ESPI 6/2015

RSY S.A. Zmiana posiadania akcji Emitenta

24/04/2015r. – Raport ESPI 5/2015

RSY S.A. Zmiana posiadania akcji Emitenta

24/04/2015r. – Raport ESPI 4/2015

RSY S.A. Zmiana posiadania akcji Emitenta

18/04/2015r. – Raport ESPI 3/2015

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

18/04/2015r. – Raport ESPI 2/2015

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

18/04/2015r. – Raport ESPI 1/2015

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Raporty bieżące EBI

26/06/2024r. – Raport EBI 8/2024

Treści Uchwał podjętych na ZWZA w dniu 26 czerwca 2024 roku SUNDRAGON Spółka Akcyjna

Zarząd SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 26 czerwca 2024 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

15/05/2024r. – Raport EBI 7/2024

Raport Emitenta za I kwartał 2024 roku SUNDRAGON Spółka Akcyjna

Zarząd SunDragon S.A. z siedzibą Warszawie przekazuje Raport Okresowy Emitenta za I kwartał 2024 roku.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

30/04/2024r. – Raport EBI 6/2024

Sprawozdanie roczne Emitenta za rok obrotowy 2023 SUNDRAGON Spółka Akcyjna

Zarząd SUNDRAGON S.A. z siedzibą Warszawie przekazuje sprawozdanie roczne Emitenta za rok obrotowy 2023
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Wybrane dane finansowe 2023 Sundragon S.A.

Wybrane dane finansowe 2023 Grupa Sundragon S.A.

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Sundragon S.A. za 2023

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Sundragon S.A.za 2023

Skonsolidowane i Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu Sundragon S.A. za 2023

Sprawozdanie z badania JSF Sundragon S,A, za 2023

Sprawozdanie z badania SSF Sundragon S.A. za 2023

Oswiadczenie Zarządu o wyborze Podmiotu Uprawnionego do Badania Sprawozdania  Finansowego za 2023

Oświadczenie Zarządu o stosowaniu Dobrych Praktyk

Oświadczenie Zarządu dotyczące Sprawozdań Finansowych

List do Akcjonariuszy i Inwestorów za rok 2023

15/04/2024r. – Raport EBI 5/2024

Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ” Dobre Praktyki ” Spółek notowanych na NewConneck 2024 ” SUNDRAGON Spółka Akcyjna

Zarząd SunDragon S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w załączeniu przekazuje informację o aktualnym stanie stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, zawartych w Załączniku do Uchwały nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 r. „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect 2024”.

Podstawa prawna: § 4 ust. 4a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

dobre praktyki – Sundragon S.A

14/02/2024r. – Raport EBI 4/2024

Raport okresowy Emitenta za IV kwartał 2023 roku SUNDRAGON Spółka Akcyjna

Zarząd Sundragon S.A. z siedzibą Warszawie przekazuje Raport Okresowy Emitenta za IV kwartał 2023 roku.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

25/01/2024r. – Raport EBI 3/2024

Rejestracja zmiany statutu Spółki SUNDRAGON Spółka Akcyjna

Rejestracja zmiany Statutu Spółki
Zarząd Spółki Sundragon S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 25.01.2024 roku powziął wiedzę o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany treści Statutu Spółki w zakresie podwyższenia kapitału z 31 100 000 zł do 32 100 000 zł. Przedmiotowa zmiana Statutu została uchwalona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 26 lipca 2023 r.
W załączeniu Spółka przekazuje aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

22/01/2024r. – Raport EBI 2/2024

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Zarząd Spółki SunDragon S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2024 będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

• raport okresowy za IV kwartał 2023 r. – 14 luty 2024 roku;;
• raport roczny za 2023 r. – 30 kwietnia 2024 roku;
• raport okresowy za I kwartał 2024 r. – 15 maja 2024 roku;
• raport okresowy za II kwartał 2024 r. – 14 sierpnia 2024 roku;
• raport okresowy za III kwartał 2024 r. – 14 listopada 2024 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

12/01/2024r. – Raport EBI 1/2024

Przydział akcji serii E i informacje podsumowujące subskrypcję SUNDRAGON Spółka Akcyjna

Przydział akcji serii E i informacje podsumowujące subskrypcję
W związku z subskrypcją akcji zwykłych na okaziciela serii E, emitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 26 lipca 2023 r., w ramach emisji prywatnej, Emitent wskazuje, że w dniu 29 grudnia 2023 r. dokonał przydziału akcji serii E. W związku z powyższym Emitent przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 26 lipca 2023 r., natomiast zamknięcie w dniu 29 grudnia 2023 r.
2. Data przydziału instrumentów finansowych:
29 grudnia 2023 r.
3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Subskrypcją objętych było 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.
5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E.
6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Akcje serii E zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) za jedną akcję.
6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji:
Akcje zwykłe na okaziciela serii E zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w postaci potrącenia wierzytelności pomiędzy Emitentem a Inwestorem. W związku z opłaceniem akcji w drodze potrącenia wierzytelności, Emitent wskazuje dodatkowe informacje:
– data powstania wierzytelności – 27 grudnia 2023 r.,
– przedmiot wierzytelności – należność za sprzedaż 160 000 udziałów w spółce Bizgate-Aviation Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000394062,
– wartość wierzytelności – 8.000.000,00 zł – w załączeniu wycena wierzytelności,
– opis transakcji w wyniku której powstała wierzytelność – Umowa zakupu 160 000 udziałów w spółce Bizgate-Aviation Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zawarta z podpisem notarialnie poświadczonym (Rep. A 4176/2022) w dniu 27 grudnia 2022 roku,
– podmioty, które objęły papiery wartościowe Emitenta ze wskazaniem ich liczby – 2nd Square Pte. Ltd. z siedzibą w Singapurze objął 10.000.000 sztuk akcji serii E.
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Na akcje zwykłe na okaziciela serii E zapisy złożyła 1 osoba prawna.
8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Akcje zwykłe na okaziciela serii E zostały przydzielone 1 osobie prawnej.
8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
Osoba prawna, której przydzielono akcje zwykłe na okaziciela serii E nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczna ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Akcje zwykłe na okaziciela serii E nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
Łączne koszty wyniosły 0,00 zł.
Wskazanie wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 0,00 zł
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – 0,00 zł
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł
d) promocja oferty – 0,00 zł.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

20/11/2023r. – Raport EBI 18/2023

Korekta Raportu Emitenta za III Kwartał roku bieżącego SUNDRAGON Spółka Akcyjna

Z uwagi na błędne zaksiegowanie w Kapitale Rezerwowym oraz Nalęznościach Krótkoterminowych – 1.000.000,00 ( AN z 26.07.2023 ).
Skorygowano o 1.000 tys. zł:
1.Sprawozdanie z sytuacji finansowej:
– AKTYWA – pozostałe należności krótkoterminowe
– KAPITAŁY I ZOBOWIĄZANIA – pozostałe kapitały rezerwowe
2. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITAŁACH
– pozostałe kapitały rezerwowe

Analogiczne korekty dotyczą SSF Grupy SUNDRAGON SA

 

14/11/2023r. – Raport EBI 17/2023

Raport okresowy Emitenta za III kawrał 2023 roku SUNDRAGON Spółka Akcyjna

Zarząd Sundragon S.A. z siedzibą Warszawie przekazuje Raport Okresowy Emitenta za III kwartał 2023 roku.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Rapot okresowy za III kwartał 2023

11/08/2023r. – Raport EBI 16/2023

Raport Okresowy Emitenta za II kwartał 2023 roku SUNDRAGON Spółka Akcyjna

Zarząd Sundragon S.A. z siedzibą Warszawie przekazuje Raport Okresowy Emitenta za II kwartał 2023 roku.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

26/07/2023r. – Raport EBI 15/2023

Treść Uchwał podjetych na NWZA w dniu 26 lipca 2023 roku SUNDRAGON Spółka Akcyjna

Zarząd SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 26 lipca 2023 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść Uchwał podjętych na NWZA Sundragon S.A. 26.07.2023

01/07/2023r. – Raport EBI 14/2023

Treść Uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 30 czerwca 2023 roku SUNDRAGON Spółka Akcyjna

Zarząd SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2023 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść Uchwał podjętych na ZWZA Sundragon S.A. 30.06.2023

29/06/2023r. – Raport EBI 13/2023

Zwołanie NWZA na dzień 26 lipca 2023 roku SUNDRAGON Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki Akcyjnej SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie Art. 399 oraz w związku z Art. 393 i Art. 395 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 lipca 2023 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki SanDragon S.A. w Warszawie 00-867, przy ul. Chłodnej 51
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1) i pkt 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Sundragon SA. na 26 lipca2023

Projekty Uchwal na NWZA Sundragon S.A. 26.07.2023

02/06/2023r. – Raport EBI 12/2023

Zwołanie ZWZA na dzień 30 czerwca 2023 roku SUNDRAGON Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki Akcyjnej SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie Art. 399 oraz w związku z Art. 393 i Art. 395 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2023 roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółki SANDROGON S.A. w Warszawie 00-867, przy ul. Chłodnej 51
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1) i pkt 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Sundragon S.A. na 30czerwca 2023

Projekty Uchwal ZWZA Sundragon S.A. 30.06.2023

01/06/2023r. – Raport EBI 11/2023

Korekta omyłki pisarskiej w treści skonsolidowanego raportu rocznego Emitenta za rok obrotowy 2022 SUNDRAGON Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki SunDragon S.A. („Spółka”) informuje, że w opublikowanym w dniu 31 maja 2023 roku „skonsolidowanym sprawozdaniu z zysków lub strat i innych z całkowitych dochodów” za 2022 rok, wystąpiła oczywista omyłka pisarska, polegająca na dodaniu znaczka minus przy wartości pozycji zysk (strata) na sprzedaży (-5 066) mln zł. Prawidłowa wartość zysku (straty) na sprzedaży Emitenta za 2022 rok to 5 066 mln zł.
Skorygowany w powyższym zakresie formularz skonsolidowanego raportu rocznego Spółki, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

SSF Grupa Sundragon S.A. 2022

31/05/2023r. – Raport EBI 10/2023

25/05/2023r. – Raport EBI 9/2023

Zmiana daty przekazania raportu rocznego Emitenta za rok obrotowy 2022 SUNDRAGON Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki Sundragon S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, o zmianie daty publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2022. Poprzednia data publikacji raportu określona na dzień 30 maja 2023, zostaje zamieniona na dzień 31 maja 2023. Terminy publikacji pozostałych raportów okresowych pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

15/05/2023r. – Raport EBI 8/2023

Raport okresowy Emitenta za I kwartał 2023 roku SUNDRAGON Spółka Akcyjna

Zarząd Sundragon S.A. z siedzibą Warszawie przekazuje Raport Okresowy Emitenta za I kwartał 2023 roku.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport okresowy za I kwartał 2023

11/04/2023r. – Raport EBI 7/2023

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej SUNDRAGON S.A. SUNDRAGON Spółka Akcyjna

Zarząd Sundragon S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości że podczas NWZA w dniu 11 kwietnia 2023 roku na członków Rady Nadzorczej zostali powołani:
– Pan Rafał Baran
– Pan Tomasz Czujko
– Pan Mirosław Janik

Życiorysy zawodowe Pana Rafała Baran oraz Tomasza Czujko znajdują się w załącznikach. Życiorys zawodowy Pana Mirosława Janik zostanie przedstawiony w najbliższym czasie

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Życiorys zawodowy Rafał Baran

11/04/2023r. – Raport EBI 6/2023

Treść Uchwał podjętych na NWZA w dniu 11 kwietnia 2023 roku SUNDRAGON Spółka Akcyjna

Zarząd SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 11 kwietnia 2023 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

14/03/2023r. – Raport EBI 5/2023

Zarząd Spółki Akcyjnej SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie Art. 399 oraz w związku z Art. 393 i Art. 395 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 11 kwietnia 2023 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki SANDROGON S.A. w Warszawie 00-867, przy ul. Chłodnej 51
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1) i pkt 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Ogłoszenie NWZA Sundragon S.A. 11.04.2023
Projekty Uchwał ZWZA 11.04.2023 Sundragon S.A.

02/03/2023r. – Raport EBI 4/2023

Zawarcie listu intencyjnego na naprawy silników wojskowych dla armii Królestwa Jordanii

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Sundragon S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 2 marca 2023 r. zawarł list intencyjny (LOI) z European Commercial Agencis Company i United Equipment Export – Import Gmbh w zakresie napraw silników wojskowych dla armii jordańskiej oraz innych krajów MENA (Bliski Wschód i Afryka Północna).

O ewentualnym zawarciu końcowej umowy transakcyjnej Emitent poinformuje osobnym raportem giełdowym. W w/w umowie zawarty będzie czas realizacji, wartość transakcji oraz dokładny zakres usług świadczonych przez Sundragon SA za pośrednictwem spółki zależnej RSY specjalizującej się w naprawach i regeneracji silników produkcji krajowej i zagranicznej o mocy do 1600 KM. Firma RSY posiada koncesję wojskową AQAP (nakładkę wojskową na ISO 9001), dzięki której może świadczyć usługi na rzecz wojska oraz może brać udział w międzynarodowych przetargach.

Wchodzenie na rynki zagraniczne i zdobywanie nowych partnerów biznesowych stanowi element rozszerzenia dotychczasowej działalności Emitenta. W ocenie spółki ewentualne wejście w życie powyższej umowy będzie mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta.

27/02/2023r. – Raport EBI 3/2023

Podpisanie z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdań finansowych za lata 2022-2023

Zarząd SUNDRAGON S.A. z siedzibą w w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 27.02.2023 roku Zarząd Emitenta podpisał z firmą audytorską Misters Audytor Adviser Sp. z o.o., wpisaną do rejestru PANA pod numerem 3704, umowę o badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata 2022-2023.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 11) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

14/02/2023r. – Raport EBI 2/2023

Zarząd Sundragon S.A. z siedzibą Warszawie przekazuje Raport Okresowy Emitenta za IV kwartał 2022 roku.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport okresowy za IV kwartał 2022 Sundragon S.A.

27/01/2023r. – Raport EBI 1/2023

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023 przez SUNDRAGON S.A.

Zarząd Spółki Sundragon S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2023 będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

• raport okresowy za IV kwartał 2022 r. – 14 lutego 2023 roku.
• raport roczny za 2022 r. – 30 maja 2023 roku;
• raport okresowy za I kwartał 2022 r. – 15 maja 2023 roku;
• raport okresowy za II kwartał 2022 r. – 11 sierpnia 2023 roku;
• raport okresowy za III kwartał 2022 r. – 14 listopada 2023 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

23/11/2022r. – Raport EBI 19/2022

Życiorys zawodowy powołanego Prezesa Zarządu, wymagany zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w załączeniu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

18/11/2022r. – Raport EBI 18/2022

Zarząd Spółki Sundragon S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 18 listopada 2022 roku otrzymał informacje, iż Rada Nadzorcza Emitenta uchwałą nr 2 powołała do Zarządu Spółki Pana Adama Januszko powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu.
Jednocześnie na mocy uchwały nr 1 Rada Nadzorcza Emitenta dokonała zmiany funkcji dotychczasowego Prezesa Zarządu Pana Szymona Klimaszyka i powierzyła mu rolę Wiceprezesa Zarządu Sundragon S.A.
Życiorys zawodowy powołanego Prezesa Zarządu, wymagany zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu zostanie opublikowany w terminie późniejszym
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

14/11/2022r. – Raport EBI 17/2022

Zarząd Sundragon S.A. z siedzibą Warszawie przekazuje Raport Okresowy Emitenta za III kwartał 2022 roku.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

12/08/2022r. – Raport EBI 16/20221

Zarząd Sundragon S.A. z siedzibą Warszawie przekazuje Raport Okresowy Emitenta za II kwartał 2022 roku.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

01/07/2022r. – Raport EBI 15/20221

Zarząd SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

02/06/2022r. – Raport EBI 14/20221

Zarząd Spółki Akcyjnej SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie Art. 399 oraz w związku z Art. 393 i Art. 395 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2022 roku o godz. 13:30 w siedzibie Spółki SANDROGON S.A. w Warszawie 00-867, przy ul. Chłodnej 51
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1) i pkt 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

16/05/2022r. – Raport EBI 13/20221

Zarząd SANDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 16 maja 2022 r. Emitent zawarł z Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy S.K.A. umowę o świadczenie usług autoryzowanego doradztwa, w zakresie wprowadzenia akcji serii C do obrotu w ASO NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

16/05/2022r. – Raport EBI 12/20221

 

Zarząd Sundragon S.A. z siedzibą Warszawie przekazuje Raport Okresowy Emitenta za I kwartał 2022 roku.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

10/05/2022r. – Raport EBI 11/20221

 

Zarząd SUNDRAGON S.A. z siedzibą Warszawie przekazuje sprawozdanie roczne Emitenta za rok obrotowy 2021
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

06/05/2022r. – Raport EBI 10/20221

 

Zarząd SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2022 r. na dzień 16 maja 2022 r.
Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2022 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI nr 1/2022 w dniu 26 stycznia 2022 r. („Harmonogram”) pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu okresowego za I kwartał 2022 r. był dzień 12 maja 2022 r.
Pozostałe daty publikacji raportów okresowych wskazane w Harmonogramie pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

15/04/2022r. – Raport EBI 9/20221

Zarząd Spółki Sundragon S.A. z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2022 z dnia 14.04.2022 podaje do publicznej wiadomości życiorys zawodowy Prezesa Zarządu Spółki Pana Szymona Klimaszyka.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

CV-Szymon-Klimaszyk

14/04/2022r. – Raport EBI 8/2022

Zarząd Spółki Sundragon S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 14 kwietnia 2022 roku Rada Nadzorcza Emitenta uchwałą nr 1 odwołała z funkcji Prezesa Zarządu Pana Michała Piaska. Jednocześnie, z dniem dzisiejszym na podstawie uchwały nr 2 Rada Nadzorcza powołała do Zarządu Spółki Pana Szymona Klimaszyka. Na mocy tej samej uchwały Rada Nadzorcza powierzyła Panu Szymonowi Klimaszykowi funkcję Prezesa Zarządu Sundragon S.A.
Życiorys zawodowy powołanego Prezesa Zarządu, wymagany zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu zostanie opublikowany w terminie późniejszym.

25/03/2022r. – Raport EBI 7/2022

Zarząd Spółki Sundragon S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, o zmianie daty publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2021. Poprzednia data publikacji raportu określona na dzień 22 kwietnia 2022 zostaje zamieniona na dzień 10 maja 2022. Terminy publikacji pozostałych raportów pozostają bez zmian. Poniżej podajemy aktualny harmonogram

• raport roczny za 2021 r. – 10 maja 2022 roku;
• raport okresowy za I kwartał 2022 r. – 12 maja 2022 roku;
• raport okresowy za II kwartał 2022 r. – 12 sierpnia 2022 roku;
• raport okresowy za III kwartał 2022 r. – 14 listopada 2022 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

21/03/2022r. – Raport EBI 6/2022

Zarząd Spółki Sundragon S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”), niniejszym informuje, że powziął wiedzę o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany treści Statutu Spółki w zakresie podwyższenia kapitału z 11 100 000 zł do 31 100 000 zł.
Przedmiotowa zmiana Statutu została uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 28. grudnia 2021 r.

W załączeniu Spółka przekazuje aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Statut spółki.

21/03/2022r. – Raport EBI 5/2022

Zarząd Sundragon S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej Emitentem), informuje, że powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany siedziby Emitenta. Nowy adres siedziby to
Sundragon S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
Pozostałe dane kontaktowe Emitenta w tym adres strony internetowej i adres e-mail nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 15) Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

 

18/03/2022r. – Raport EBI 4/2022

Zarząd spółki Sundragon S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu kwartalnego za 4. kwartał 2021 roku.

Powodem korekty jest zmiana prezentacji sprawozdania z sytuacji finansowej ze skróconej do poziomu szczegółowości użytego w sprawozdaniach rocznych.

Dodatkowo, skonsolidowane dane za okres porównawczy (4 kw 2020) zostały zaktualizowane tak, aby odzwierciedlić ówczesną strukturę grupy kapitałowej.

W załączeniu przekazujemy pełną treść skorygowanego raportu okresowego za 4. kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Korekta raportu za IV kwartał 2021 roku.

18/03/2022r. – Raport EBI 3/2022

Zarząd spółki Sundragon S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu kwartalnego za 3. kwartał 2021 roku.

Powodem korekty jest zmiana prezentacji sprawozdania z sytuacji finansowej ze skróconej do poziomu szczegółowości użytego w sprawozdaniach rocznych.

W załączeniu przekazujemy pełną treść skorygowanego raportu okresowego za 3. kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Korekta raportu za III kwartał 2021 roku.

14/02/2022r. – Raport EBI 2/2022

Zarząd Sundragon S.A. z siedzibą Warszawie przekazuje Raport Okresowy Emitenta za IV kwartał 2021 roku.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport Okresowy Emitenta za IV kwartał 2021 roku.

26/01/2022r. – Raport EBI 1/2022

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku przez Sundragon S.A.

Zarząd Spółki Sundragon S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2022 będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

• raport okresowy za IV kwartał 2021 r. – 14 lutego 2022 roku.
• raport roczny za 2021 r. – 22 kwietnia 2022 roku;
• raport okresowy za I kwartał 2022 r. – 12 maja 2022 roku;
• raport okresowy za II kwartał 2022 r. – 12 sierpnia 2022 roku;
• raport okresowy za III kwartał 2022 r. – 14 listopada 2022 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

29/12/2021r. – Raport EBI 22/2021

Zarząd Sundragon S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości że podczas NWZ 28. grudnia 2021 roku na członków Rady Nadzorczej zostali powołani:
– Pan Łukasz Karpiński
– Pan Paweł Matyaszczyk

Życiorysy obu nowych członków Rady Nadzorczej znajdują się w załączniku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Ł.Karpiński – życiorys
P.Matyaszczyk – życiorys

29/12/2021r. – Raport EBI 21/2021

Zarząd Sundragon S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas NWZ 28. grudnia 2021
W załącznikach znajduje się pełna treść uchwał oraz opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania wyceny wartości godziwej udziałów w K500 sp. z o.o.Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Uchwały
Wycena udziałów k500

28/10/2021r. – Raport EBI 17/2021

Decyzja KDPW S.A. w sprawie podziału akcji Emitenta

Zarząd Spółki Sundragon S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”), informuje, że powziął informację, iż na wniosek Spółki Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (“KDPW”) oświadczeniem nr 1279/2021 z dnia 27.10.2021 r. postanowił dokonać wymiany (podziału) 11.100.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł w proporcji 1:10 i wyznaczyć dzień podziału na 3 listopada 2021 r., w wyniku czego łącznie będzie 111.000.000 akcji. Począwszy od tego dnia na rynku NewConnect notowanych będzie 37.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (74.000.000 akcji nie jest wprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect).

Zarząd Spółki wyjaśnia, że decyzja KDPW wydana została w związku z uchwalonym zmniejszeniem wartości nominalnej akcji Spółki przy jednoczesnym zwiększeniu ich ilości przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 24 czerwca 2021 roku. Treść uchwały Walnego Zgromadzenia została podana do publicznej wiadomości raportem EBI nr 11/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. Przedmiotowa zmiana została zarejestrowana przez właściwy sąd rejestrowy w dniu 11 października 2021 r. – o czym Spółka poinformowała raportem EBI nr 16/2021 z dnia 13 października 2021 r.

13/10/2021r. – Raport EBI 16/2021

Zarząd Spółki Sundragon S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiedzę o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącego rejestracji zmiany treści Statutu Spółki w zakresie rejestracji podziału (splitu) wartości nominalnej akcji.  Przedmiotowa zmiana Statutu została uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 24 czerwca 2021 r. W załączeniu Spółka przekazuje aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.

Statut Sundragon S.A. – zmiany z 24.06.21

22/08/2021r. – Raport EBI 15/2021

Zarząd Sundragon S.A z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości publicznej informację o rezygnacji z funkcji członków Rady Nadzorczej Pana Aleksandra Dominiczak oraz Pana Grzegorza Wrona z dniem 20. sierpnia 2021. Rezygnacje zostały złożone z uwagi na inne zobowiązania.

13/08/2021r. – Raport EBI 13/2021

Okresowy raport Emitenta za II kwartal 2021 roku

25/06/2021r. – Raport EBI 12/2021

Zarząd Sundragon Spółka Akcyjna (“Spółka”) informuje, że w dniu 24 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z upływem w dniu 07 czerwca 2021 roku kadencji Pani Anety Niedziela, Uchwałą nr 19 powołało ją do dalszego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

28/05/2021r. – Raport EBI 10/2021

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 24 czerwca 2021 roku.

01/02/2021r. – Raport EBI 4/2021

Zmiany w składzie Zarządu Emitenta

07/12/2020r. – Raport EBI 19/2020

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów Akcji RSY S.A.

18/11/2020r. – Raport EBI 18/2020

Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki RSY Spółka Akcyjna

01/07/2020r. – Raport EBI 7/2020

Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

15/12/2016r. – Raport EBI 12/2016

Wybór Biegłego Rewidenta

07/06/2016r. – Raport EBI 8/2016

Zmiany w składzie Radzie Nadzorczej

05/05/2016r. – Raport EBI 4/2016

Publikacja Raportu Rocznego za rok obrotowy 2015
List do Akcjonariuszy i Inwestorów za rok obrotowy 2015
Oświadczenie Zarządu RSY S.A. za rok 2015
Oświadczenie Zarządu w sprawie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect za rok 2015
RSY_31122015_opinia
RSY_31122015_raport
SPRAWOZDANIE FINANSOWE RSY S.A. 2015
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU RSY S.A. 2015
Wybrane dane-2015-RSY

20/01/2016r. – Raport EBI 1/2016

RSY S.A. Harmonogram publikacji raportów okresowych

30/12/2015r. – Raport EBI 32/2015

Zmiana wysokości kapitału zakładowego Emitenta

17/12/2015r. – Raport EBI 29/2015

Wybór Biegłego Rewidenta

04/12/2015r. – Raport EBI 27/2015

RSY S.A. Odwołanie Członka Zarządu

01/12/2015r. – Raport EBI 26/2015

RSY S.A. Nabycie aktywów o istotnej wartości

01/12/2015r. – Raport EBI 25/2015

RSY S.A. Zbycie aktywów o istotnej wartości

10/07/2015r. – Raport EBI 17/2015

RSY S.A. Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

30/06/2015r. – Raport EBI 15/2015

RSY S.A. – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

24/04/2015r. – Raport EBI 9/2015

RSY S.A. Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

24/04/2015r. – Raport EBI 8/2015

RSY S.A. Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

19/01/2015r. – Raport EBI 1/2015

Harmonogram publikacji raportów okresowych

24/03/2015r. – Raport EBI 3/2015

RSY S.A. Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej

18/04/2015r. – Raport EBI 4/2015

RSY S.A. Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

18/04/2015r. – Raport EBI 5/2015

RSY S.A. Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

18/04/2015r. – Raport EBI 6/2015

RSY S.A. Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

24/04/2015r. – Raport EBI 7/2015

RSY S.A. Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

31/10/2014r. – Raport EBI 18/2014

Wybór Biegłego Rewidenta

13/08/2014r. – Raport EBI 15/2014

Zmiana w Radzie Nadzorczej Emitenta

10/08/2014r. – Raport EBI 14/2014

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

27/06/2014r. – Raport EBI 12/2014

RSY S.A. zmiana w składzie Rady Nadzorczej

25/06/2014r. – Raport EBI 11/2014

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

28/05/2014r. – Raport EBI 7/2014

Wybór biegłego rewidenta

14/02/2014r. – Raport EBI 3/2014

Rezygnacja Członka Zarządu Emitenta

08/01/2014r. – Raport EBI 1/2014

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2014

12/08/2013 – Raport EBI 17/2013

Przekazywanie skonsolidowanych raportów okresowych

26/03/2013 – Raport EBI 8/2013

Rejestracja Spółki Zależnej

13/02/2013r. – Raport EBI 5/2013

Zmiany w Radzie Nadzorczej RSY Spółka Akcyjna w Iławie

08/01/2013r. – Raport EBI 2/2013

Harmonogram przekazywania raportów okresowych

04/01/2013r. – Raport EBI 1/2013

Wypowiedzenie umowy o animację

14/12/2012r. – Raport EBI 17/2012

Wybór biegłego rewidenta

01/07/2012r. – Raport EBI 13/2012

Treść uchwał ZWZA RSY S.A. 30/06/2012

26/04/2012r. – Raport EBI 9/2012

Zawarcie istotnej umowy

31/01/2012r. – Raport EBI 6/2012

Harmonogram przekazywania raportów okresowych

05/01/2012r. – Raport EBI 4/2012

Powołanie Członka Rady Nadzorczej RSY S.A.

05/01/2012r. – Raport EBI 3/2012

Powołanie Członka Rady Nadzorczej RSY S.A.

05/01/2012r. – Raport EBI 2/2012

Odwołanie Członka Rady Nadzorczej RSY S.A.

05/01/2012r. – Raport EBI 1/2012

Odwołanie Członka Rady Nadzorczej RSY S.A.

22/12/2011r. – Raport EBI 21/2011

Podpisanie znaczącej umowy

01/12/2011r. – Raport EBI 19/2011

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej RSY S.A.

04/11/2011r. – Raport EBI 16/2011

Powołanie Członka Zarządu

04/11/2011r. – Raport EBI 15/2011

Odwołanie Członka Zarządu RSY S.A.

16/03/2011r. – Raport EBI 4/2011

Powołanie członka Zarządu Spółki RSY S.A.

02/02/2011r. – Raport EBI 1/2011

Harmonogram przekazywania raportów okresowych

Władze

Zarząd

  • Adam Januszko – Prezes Zarządu
  • Szymon Klimaszyk – Wiceprezes Zarządu

Adam Januszko – życiorys zawodowy

Szymon Klimaszyk- życiorys zawodowy

Rada Nadzorcza

  • Mirosław Janik – Członek Rady Nadzorczej
  • Tomasz Czujko – Członek Rady Nadzorczej
  • Błażej Wasielewski – Członek Rady Nadzorczej
  • Łukasz Karpiński – Członek Rady Nadzorczej
  • Rafał Baran – Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Czujko – życiorys zawodowy– Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności, wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Łukasz Karpiński- życiorys zawodowy – Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności, wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Rafał Baran – życiorys zawodowy– Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności, wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Akcjonariat

Akcjonariusz

Liczba posiadanych akcji (odpowiada % udziałowi w ogólnej licznie głosów na WZ)

Wartość nominalna akcji (odpowiada % udziałowi w ogólnej liczbie głosów na WZ)

% udział w kapitale zakładowym (odpowiada % udziałowi w ogólnej liczbie głosów na WZ)

PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. wraz z podmiotami powiązanymi

272 587 860

27 258 786

87,65%

Pozostali

38 412 140

3 841 214

12,35%

Razem 311 000 000 31 100 000

100%

Źródło: Zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie przekazane Spółce przez akcjonariuszy

Akcje

Dnia 18 marca 2022 roku właściwy Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Grupy, obecnie kapitał zakładowy Grupy wynosi 31 100 0000,00zł (trzydzieści jeden milionów sto tysięcy złotych )

Skontaktuj się z nami